Báo cáo công khai tài chính

Công khai ngân sách năm 2020

 * Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao:

- Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 (download tại đây)

  

 

 

 Bản quyền thuộc về Viện Hóa sinh biển. Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin